Jelenlegi hely

Részismeretek (informatika) képzés

Tájékoztató Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésekről programtervező informatikus BSc szakon, gazdaságinformatikus BSc szakon, mérnök informatikus BSc szakon

Jogszabályi háttér:

FTV 44/A. § (1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette a felsőoktatási intézmény által a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott és az intézmény honlapján közzétett feltételeket. A hallgatói jogviszony - külön felvételi eljárás nélkül - beiratkozással keletkezik. A hallgatót az e §-ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik e jogviszonyon alapuló kötelezettségek.

(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási intézmény maximális létszámának figyelembevételével, költségtérítéses képzés keretében, a 32. § szerinti képzésekre meghatározott képzési program alapján, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem áll hallgatói jogviszonyban

(3) A képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

(4) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát - az 50. § (2) bekezdésben meghatározott ok kivételével - szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.

(5) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani.

A részképzés célja lehet, hogy hallgatói jogviszony mellett összegyűjthessen a hallgató olyan és annyi kreditet, amelyek további képzések bemeneti feltételei. Pl. egyszakos tanári oklevéllel rendelkező teljesíthesse a másik szak mesterszintű képzésébe való bemenethez szükséges 50 szakmai kreditet.
A képzésre felvett hallgatók az adott BSc szak felvehető kurzusaiból választhatnak, egyéb nem szakos kurzusok felvétele kurzusfelvevő lappal történik. Az aktuális félévre vonatkozó kurzuslista a http://www.u-szeged.hu/tanrend honlapon érhető el.

Részképzésre felvetteknél az előfeltételtől el lehet tekinteni. Előfeltételes kurzus felvétele szintén kurzusfelvevő lappal tehető meg.
A részképzés keretében azok számára, akik azzal a céllal lépnek a képzésbe, hogy kellő mennyiségű ismeretet szerezzenek tanári MA-ra való jelentkezéshez (második tanári szakként szeretnék az informatikatanárt választani vagy már tanári diplomával rendelkeznek és újabb tanári diplomaként informatikatanári szakképzettség megszerzésére szeretnének majd jelentkezni) a programtervező informatikus BSc részképzésre javasolt jelentkezni. A részképzés keretében elsősorban azon kurzusok felvétele ajánlott, amelyek az informatika tanári minor képzési programban is megtalálhatók.

A fenti három BSc szak képzési programjában levő néhány tárgynak kevesebb kreditű szűkített tartalmú megfelelője található az informatika tanári minor programban. Ezek a következők:

 • Programozás alapjai helyett a Programozási alapismeretek,
 • Programozás I. helyett a Programozási ismeretek,
 • Számítógépes grafika helyett a Számítógépes grafika alapjai
 • Diszkrét matematika I. helyett a Diszkrét matematika elemei.

A többi informatika tanári minorban levő tárgy a BSc szakok képzésében is megtalálhatók, ezek a következők:

 • Számítógép architektúrák
 • Algoritmusok és adatszerkezetek I.
 • Operációs rendszerek
 • Számítógép-hálózatok
 • Adatbázisok
 • Számítástudomány alapjai
 • Multimédia
 • Kalkulus I.
 • Logika és informatikai alkalmazásai
 • Közelítő és szimbolikus számítások.

Bevezető informatikai alkalmazások témában kurzusként az Informatikai alapismeretek kurzus teljesíthető.
Természetesen mindenki a későbbi céljának megfelelően válasszon és vegyen fel kurzusokat!

Az Informatikai Intézet kurzusainak leírásai elérhetők: http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/kurzusleirasok/gondozott_targyak.xml

További szakmai kérdésekkel kereshető:
Gombás Éva
Fogadóóra: csütörtök 13-14, Számítástudomány Alapjai Tanszék, Tisza Lajos krt. 103.
e-mail: gombas@inf.u-szeged.hu

Részismeretek képzésre jelentkezéssel kapcsolatos hirdetmény és jelentkezési lap elérhető: http://www.sci.u-szeged.hu/ oldalon a részismereteknél.

Szeged, 2010. augusztus 25.